Etik Kurul
21 Mart 2024

Etik Kurul Başvuru İşlemleri  (Web sayfası için bilgilendirme)

Sayın araştırmacı,

Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul’a başvuru yapabileceğiniz araştırmalar şunlardır: 

a) Tüm ilaç dışı gözlemsel çalışmalar (tanımlayıcı, olgu-kontrol, kohort):
Vaka (Olgu)-Kontrol araştırması: “Hastalık” (sonuç) ile şüphelenilen etken (faktör) arasında nedensel ilişki olup olmadığının değerlendirildiği çalışmalardır. Verilerin Hasta dosyalarından elde edildiği ancak tanımlayıcı nitelikteki araştırmalar bu grupta yer almazlar. Veriler anket ve/veya muayene, laboratuar incelemesi gibi çeşitli yollarla elde edilebilir. İlgilenilen “hastalığı olanlar” ve “hastalığı olmayanlar” (sağlamlar), şüphelenilen etken (ler)in varlığı yönünden incelenirler. Sonuçta bulunan “odds oranı” (odds ratio-tahmini rölatif risk),“hastalık” ile şüphelenilen etken(ler)in kuvvetle muhtemel etken(ler) olup olmadığını gösterir. Özel araştırma düzenlemeleri dışında, sonuçlar bütün topluma genellenemez.

Kohort araştırması (prospektif veya retrospektif) (İnsidans araştırmaları):Vaka kontrol çalışmalarında olduğu gibi bu çalışmalar da “hastalık” (sonuç) ile şüphelenilen etken(ler) (faktör) arasında nedensel ilişki olup olmadığının değerlendirildiği çalışmalardır. Ancak vaka-kontrolden farkı araştırmanın yönüdür. Araştırmanın başlangıcında, ilgilenilen “hastalığın (sonucun) olmadığı” (sağlam) bireyler araştırma popülasyonunu oluşturur; grup şüphelenilen etkenler(ler) yönünden değerlendirilir ve “hastalığın” ortaya çıkmasına yetecek kadar süre izlenerek hem etkene maruz kalma durumları, hem de hastalık durumları kaydedilir. Veriler hem anket, hem de muayene, laboratuvar incelemesi gibi çeşitli yollarla elde edilebilir. Bu durumda etken-sonuç arasındaki nedensel ilişki, gerçeğe en yakın olarak belirlenebilir. Bu çalışmalarda eğer izlenen grup risk altındaki toplumun tamamı veya temsil eden bir örneği değilse, sonuçlar bütün topluma genellenemez ancak etken ile sonuç arasındaki ilişkinin kuvveti ortaya net bir şekilde konmuş olur.

Tanımlayıcı Araştırmalar: Olgu (vaka) sunumu, olgu (vaka) serileri, korelasyon çalışmaları, ekolojik çalışmalar bu gruptadır; sonuçlar bütün topluma genellenemez; poliklinik verilerinin değerlendirilmesi, dosya taramaları veya bir merkeze başvuran kişiler üzerinde yapılan ve müdahale komponenti olmayan çalışmalar tanımlayıcı nitelikte hücre doku kültür çalışmaları, genetik araştırmalar bu gruptadır.

b)  Sağlıkla ilgili anket ve benzeri bilgi toplama araçları ile yapılan araştırmalar,
c) Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları,
d) Kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle yapılacak araştırmalar, 
e)  Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar, 
f) Hücre veya doku kültürü araştırmaları, 
g) Verilen sağlık eğitiminin sonuçlarını ölçen araştırmalar,
h) Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmalar, 
i) Hemşirelik ve ebelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, 
j) Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, 
k) Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
l) Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan araştırmalar, 
m) Beslenme gibi yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi çalışmaları,

Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul sürecinde değerlendirmemizi hızlı ve sorunsuz şekilde yapabilmemiz için bir takım kurallara uymanız gerekmektedir.

1-Başvuru dosyası makale yazım kurallarına göre yazılmalıdır.

2-Times New Roman yazı ailesi kullanılmalıdır.

3-12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

4-1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.

5-Kaynak yazım dili Vancouver stili olmalıdır.

6-Araştırma ile ilgili akıcı, anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterilmelidir.

7-Aynı başvuru döneminde bir kişi en fazla iki araştırma için etik kurul başvurusunda bulunulabilir.

8-Web sayfasında tanımlanan tüm formların eksiksiz bir şekilde, sıralı olarak dosyaya konulması gerekmektedir. (BGOF gerekmeyen araştırmalarda ya da bütçe harcaması olmayan  çalışmalarda bu formların konulmasına gerek yoktur)

9-Tanımlanan formların ıslak imzalı halini etik kurul sekreterliğine, imzasız versiyonu en az 3 adet literatür ile birlikte tek parça pdf halinde   balikesirsh.etik@saglik.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmelidir.

10-Kurumunda etik kurul bulunan araştırıcıların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

11-Etik Kurul başvuruları ilgili ayın 15'inde başlayıp o ayın son Cuma gününde sonlandırılacaktır. Elden teslim edilmeyen dosyalar olması halinde başvurular kabul edilmeyecektir.

12-Etik kurul başvuruları sırasında, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir SUAM personelinin yapacağı başvurulardan ücret alınmayacaktır, kurum dışı başvurulardan 250 TL ücreti Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Veznesine ya da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi IBAN:TR530001200924100005000141(Halk Bankası/ Balıkesir Şubesi) hesabına açıklama kısmına “Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul başvuru ücreti” yazılarak yatırılmalı ve dekont/makbuz kurul sekreterliğine teslim edilmelidir.

13. Yapılacak tüm başvurularda çalışmanın yapılacağı kurumun izni olmadan etik kurul başvurusunda bulunulamaz. Kurum izni belgesi olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

14. Çok merkezli çalışmalarda her bir merkezden ayrı ayrı kurum izni alınması gerekmektedir.

15. Çalışma ile ilgili en az üç adet makalenin tam metin hali eklenmelidir.

16. Etik Kurul Sekreterliği D Blok 2. Katta bulunmaktadır.

17. İletişim: Tel. 0 266 460 40 00 / Dahili.1799, e-posta: balikesirsh.etik@saglik.gov.tr